A- A A+

  icon intra icon fb cpd2 icon youtube cpd icon line cpd i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

 

iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 icon bigdata 
         
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010
ban infoannoucement
icon all cat

new director2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban infoactcpd icon all cat

2 ธันวาคม 2564 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ครั้งที่ 4/2564

อ่านต่อ

1 ธันวาคม 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในงานวันดินโลก ปี 2564

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามภารกิจคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คนที่ 1

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

executive video 15nov256 1

executive video 15nov2564 Untitled2
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นพันธุ์สะตอตรัง 1 ให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้ และเยี่ยมชมแปลงเพาะพันธุ์สะตอตรัง 1 รวมทั้งมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และเกษตรอินทรีย์
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19 สู่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ให้กับสหกรณ์โคนมในพื้นที่ส่งเสริมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
     
Untitled1 2021 07 09 13 56 00 1 2021 03 23 11 44 00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนด้านการตลาดนำการผลิตในภาวะวิกฤตโควิด – 19 เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ โดยเน้น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว นม และเนื้อโคขุน ภายใต้ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สหกรณ์จังหวัดนับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้บริบทใหม่ให้กับสหกรณ์จังหวัดเพื่อช่วยเติมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่

     
2021 02 03 14 01 26 2020 12 09 11 24 01 2020 12 09 11 24 58
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด ซึ่งในวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากดควิด – 19และกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ban egove

picban ppng

ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 

 

 

ว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ระบบเก่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ท่านสามารถใช้งานระบบเว็บไซต์ใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ระบบใหม่